Νομικό πλαίσιο ιατρικής χορήγησης κανναβινοειδών

Απαγόρευση Εισαγωγής Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης
Με το άρθρο 71 του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄237) που τέθηκε σε ισχύ από τις 02/12/2021,
προστίθεται στον Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 21Ζ σύμφωνα με το οποίο δεν
επιτρέπεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis
Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις
εκατό (0,2%), που προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση. 
ΕΟΦ Δικαιολογητικά / Έντυπα Τελικά Προϊόντα Φαρμακευτικής Κάνναβης
Λίστα δικαιολογητικών πατήστε εδώ.
Υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ.
Κείμενο του Πυρήνα Περίληψης Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής
Κάνναβης (Core SPC) πατήστε εδώ.

H αδειοδότηση για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης διέπεται από

τον ν. 4523/2018  «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4554/2018 (Α’130),  το άρθρο  155 του ν. 4601/2019 ,  τα άρθρα 1-20 του ν. 4801/2021 (A’ 83) “Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.” και το άρθρο 71 του ν. 4864/2021 (Α’ 237). ν. 4139/2013 (Α΄ 74) «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» στον οποίο προστέθηκε από τον ν.4523/2018 (Α΄ 41) το άρθρο 2Α, με τον ν. 4982/2022   (Α΄ 195)  τροποποιήθηκαν η παρ. 2 του άρθρου 2Α, ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 2ΙΑ, το άρθρο 2ΙΒ, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2ΙΓ, προστέθηκαν οι παρ. 1α, 1β και 1γ στο άρθρο 2ΙΕ και τροποποίθηκε το άρθρο 2ΙΣΤ   ενώ με τον ν. 5019/2023 (Α΄ 27) προστέθηκε η παρ. 1Α στο άρθρο 2Α και έγινε αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 2Γ και παρ. 5 και 6 του άρθρου 2ΙΣΤ      Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4801/2021 (Α΄ 83) εκδόθηκε η ακόλουθη κανονιστική πράξη: ΚΥΑ οικ. 27462/Φ15/2022 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83)» (Β ‘1151) Άλλη σχετική νομοθεσία: ΥΑ αριθμ. Δ3(γ)52588/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης»(Β’ 2840) ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)»,
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-
2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας».
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης
όπως ισχύει.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5-11-2018 ” Προσδιορισμός ΠΠΔ για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία και παραγωγή τελικών προιόντων φαρμακευτικής κάνναβης»”
ΚΥΑ 51483/700/Φ.15: Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της
φαρμακευτικής κάνναβης (ΦΕΚ B΄ 1692/15.05.18).
Τροποποίηση της αριθμ. 51483/3700/Φ.15/2018(Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης
«Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής
κάνναβης». (ΦΕΚ Β΄ 4426/ 5.10. 2018)
Τροποποίηση της αριθμ. 51483/700/Φ.15/2018(Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης
«Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης
(ΦΕΚ Β΄ 5129/ 15.11. 2018)
ΚΥΑ αριθμ. 2243/333582(ΦΕΚ Β΄5432/09.12.2020)  Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών
προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών καθώς και
θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία
έγκρισης και ελέγχου αυτών.