Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο A’

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο αστικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνική
Ιατρική Εταιρεία για τα Κανναβινοειδή – ΕΙΕΚ». Η απόδοση του ονόματος του
Σωματείου στην αγγλική γλώσσα είναι «Hellenic Medical Association for
Cannabinoids – HMAC».
Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Μακρυνίτσας 4-6,
Αθήνα, ΤΚ 11522. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο δύναται να
δημιουργεί παραρτήματα σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
για την αντιμετώπιση των αναγκών των δραστηριοτήτων του.
Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, η δε λειτουργία διέπεται μόνο
από τις διατάξεις του παρόντος και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία περί Σωματείων.
Το Σωματείο διατηρεί σφραγίδα, η οποία φέρει πέριξ κυκλικού σχήματος την επωνυμία
του Σωματείου και το έτος ιδρύσεως του. Στο εσωτερικό φέρει σύνθεση με το έμβλημα του
Σωματείου ή τα αρχικά κεφαλαία γράμματα της επωνυμίας του Σωματείου.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Το Σωματείο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με αντικείμενο τη μελέτη, την κλινική
έρευνα, την εκπαίδευση των ιατρών, τη διεθνή δικτύωση και τη συνταγογραφούμενη
χρήση των ουσιών που χημικά ανήκουν στα κανναβινοειδή, καθώς και άλλες ουσίες που
παράγονται από το φυτό Cannabis Sativa L. και έχουν φαρμακευτική δράση.
Σκοπός δε αυτού είναι η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης, καθώς και της
διαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των πιθανών κλινικών
εφαρμογών των κανναβινοειδών, η διαμόρφωση των κανόνων χρήσης τους και η
εκπόνηση και ο συντονισμός σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
Οι στόχοι του Συλλόγου είναι οι εξής:

 1. Η ανάπτυξη δικτύου έρευνας και εκπαίδευσης εστιασμένου στις ουσίες που χημικά
  ανήκουν στα κανναβινοειδή.
 2. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων
  μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται σε σχετικά με τη θεραπεία με
  κανναβινοειδή θέματα (συναντήσεις των μελών του Συλλόγου, σεμινάρια, ημερίδες,
  συνέδρια, συμπόσια κλπ).
 3. H εκπόνηση, εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και
  μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης με αντικείμενο τις ερευνητικές και κλινικές
  δυνατότητες της χρήσης κανναβινοειδών.
 4. H εκπόνηση εθνικών κατευθυντηρίων οδηγιών για τη βελτιστοποίηση των κλινικών
  χρήσεων και την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων και επιπλοκών από τη θεραπεία
  με κανναβινοειδή.
 5. H εκπόνηση, εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων παρακολούθησης της
  ενσωμάτωσης των εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών για τη θεραπεία με
  κανναβινοειδή, καθώς και των συνεπειών της στην καθημερινή ιατρική πράξη.
 6. Η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών και έλεγχος της
  επίπτωσης που έχει η εφαρμογή τους στην αποτελεσματικότητα της ασκούμενης ιατρικής.
 7. Η συγκρότηση δικτύου εκπόνησης ερευνητικών πρωτοκόλλων βασικής και
  εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς κλινικές μελέτες
  με αντικείμενο τις ιατρικές εφαρμογές των κανναβινοειδών.
 8. Η συνεργασία με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, εθνικούς ή διεθνείς ή
  επιστημονικές εταιρείες, προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα και η εκπαίδευση στη
  φαρμακολογία των κανναβινοειδών.
 9. Η τεκμηριωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση-πληροφόρηση του κοινού και των ασθενών
  με κάθε διαθέσιμο μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό) σχετικά με τις εξελίξεις στις ενδείξεις και
  τις επιπλοκές της αγωγής με κανναβινοειδή.
 10. Η ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των κανναβινοειδών
  φαρμάκων και η συνεργασία για το σκοπό αυτό με ελληνικούς και διεθνείς φορείς και
  επιστημονικές εταιρείες.
 11. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Ιατρικής Κοινότητας σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora με
  αντίστοιχους σκοπούς και στόχους.
  Κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν περιγράφεται στους σκοπούς, αλλά στοχεύει στην
  εκπαιδευτική, επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη και επικαιροποίηση της γνώσης
  και των δεξιοτήτων των μελών του Σωματείου και η οποία δε δύναται την παρούσα
  στιγμή να προσδιοριστεί.
  Άρθρο 3
  ΜΕΣΑ

  Ο σκοπός του Σωματείου θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του
  Διοικητικού Συμβουλίου τρόπο, κυρίως δε με τα παρακάτω ενδεικτικώς και όχι
  περιοριστικώς αναφερόμενα μέσα:
 12. Δημιουργία αναγκαίας οργανωτικής και διαχειριστικής δομής
 13. Έκδοση επιστημονικού ηλεκτρονικού εντύπου για τα κανναβινοειδή φάρμακα σε
  συνεργασία με το International Association for Cannabinoid Medicines (IACM).
 14. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιμορφωτικών
  διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, ομιλιών, εκθέσεων και
  εν γένει ενημερωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.
 15. Ενθάρρυνση και προαγωγή με όποιο δυνατό τρόπο της έρευνας στο τομέα των ιατρικών
  εφαρμογών της κάνναβης.
 16. Έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων, καθώς και η
  δημοσίευση των μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της επίτευξης των
  σκοπών του Σωματείου.
 17. Παραγωγή και προβολή ταινιών, βίντεο, DVD κ.ά. και η χρήση κάθε ηλεκτρονικού και
  οπτικοακουστικού μέσου και υλικού.
 18. Δημιουργία ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων.
 19. Η χρήση ηλεκτρονικών (ιστότοπος, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εφαρμογών τηλεφώνου,
  τηλεόραση) και έντυπων μέσων (επιστημονικό περιοδικό, βιβλία, αφίσες, τεύχη,
  δημοσιεύσεις) για την ενημέρωση, εκπαίδευση, επαγγελματική υποστήριξη,
  ευαισθητοποίηση τόσο των υγειονομικών όσο και των ασθενών και του κοινού.
 20. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς ή/και
  επαγγελματικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, και άλλες χώρες του εξωτερικού, με σκοπό
  την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την εκπαίδευση και την έρευνα.
 21. Συμμετοχή στο International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) ή και σε
  άλλο συναφή φορέα, ως εθνικός συντονιστικός φορέας.
 22. Δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση του αριθμού των μελών του και τη
  φροντίδα για τη δημιουργία των καταλλήλων κινήτρων, προκειμένου να επενδύουν
  προς την κατεύθυνση της επιτυχίας των σκοπών του Σωματείου.
 23. Γνωμοδότηση επί θεμάτων φαρμακευτικής και ιατρικής χρήσης της κάνναβης όταν αυτό
  ζητείται από οποιονδήποτε φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή πρόσωπο.
 24. Εκπόνηση οδηγιών και συστάσεων, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της
  επιστήμης σε θέματα που αφορούν τα φάρμακα με κανναβινοειδή.
 25. Οργάνωση επιμέρους τμημάτων ειδικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος ή/και
  κατάλληλων ομάδων εργασίας για την επιτυχία του σκοπού του Σωματείου.
 26. Εκπόνηση ερευνητικών/κλινικών πρωτοκόλλων και συντονισμός της υλοποίησής τους
  από τα μέλη του και την οικονομική υποστήριξή τους, εφόσον υπάρχουν οι οικονομικές
  δυνατότητες.
 27. Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και
  διεθνή προγράμματα –επιχορηγούμενα ή μη– πάνω σε ζητήματα που άπτονται του
  σκοπού του Σωματείου.
 28. Σύνδεση και συνεργασία του Σωματείου με άλλα συναφή με το αντικείμενο
  Επιστημονικά Σωματεία και Επιστημονικές Εταιρείες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 29. Συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο
  εξωτερικό και έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
 30. Κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσο.
  Άρθρο 4
  ΠΟΡΟΙ

  Α) Από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται Ειδική Επιτροπή επί των οικονομικών
  θεμάτων, της οποίας αποστολή θα είναι η συγκέντρωση πόρων. Οι πόροι του Σωματείου
  αποτελούνται από:
 • Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών, που ορίζεται από το Δ.Σ.
 • Τις ετήσιες συνδρομές των μελών, που ορίζονται από το Δ.Σ. Το ύψος της εγγραφής
  και της συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ., όποτε κρίνεται
  επιβεβλημένο. Το ύψος των ετήσιων συνδρομών διαφοροποιείται ιεραρχικά
  ανάλογα με την κατηγορία των μελών, με την ελάχιστη συνδρομή να προβλέπεται
  για τα δόκιμα και επικουρικά μέλη και την υψηλότερη για τα τακτικά.
 • Τις δωρεές-κληροδοτήματα, κληρονομίες, χορηγίες, εράνους και πάσης φύσεως
  οικονομικές ενισχύσεις-εισφορές.
 • Τις εισπράξεις από συνέδρια, γιορτές και εν γένει δημόσιες εμφανίσεις του
  Σωματείου.
 • Τις συνδρομές και εισπράξεις από διαφημίσεις στο περιοδικό έκδοσης του Σωματείου
  ή κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων-συνεδριάσεών του.
 • Τους τόκους καταθέσεων και τα έσοδα από τυχόν επενδύσεις και περιουσιακά
  στοιχεία.
 • Τις ενισχύσεις από κρατικούς φορείς σε χρήματα και υλικά.
 • Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου.
 • Όποιο άλλο νόμιμο έσοδο, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του
  Σωματείου και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
  Β) Κληρονομίες καταλειπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία
  απογραφής.
  Γ) Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται, ή πωλείται για
  λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. των μελών.
  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο B’
  Άρθρο 5
  ΜΕΛΗ

  Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε 1) τακτικά, 2) επίτιμα, 3) δόκιμα και 4)
  επικουρικά.
  Άρθρο 6
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  Τα τακτικά μέλη είναι ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, που είναι κάτοχοι άδειας
  άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη.
  Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν είναι πτυχίο Ιατρικής και κλινική ή
  ερευνητική ή διδακτική ενασχόληση με την ιατρική ή συναφείς επιστήμες.
  Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που είχαν την πρωτοβουλία ιδρύσεως αυτού του Σωματείου
  και υπογράφουν το παρόν καταστατικό, καθώς και την ιδρυτική πράξη του Σωματείου.
  Τα ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.
  Άρθρο 7
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του
  Σωματείου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις
  και στις συνεδριάσεις του, λαμβάνουν το επιστημονικό έντυπο που εκδίδει το Σωματείο
  και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ και τη συνδρομή κάθε χρόνο.
  Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη, την ημέρα των εκλογών, είναι
  οικονομικώς τακτοποιημένα.
  Άρθρο 8
  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

  Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία
  4/7 όλων των μελών, σε ένδειξη τιμής, άτομα που έχουν παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες
  στην επιστήμη ή έχουν επί μακρό εργασθεί υπέρ του Σωματείου. Διατηρούν τον τίτλο δια
  βίου και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής ούτε ετησίας
  συνδρομής. Λαμβάνουν το έντυπο του Σωματείου και μπορούν να παρακολουθούν τις
  συνεδριάσεις και να λαμβάνουν το λόγο, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου ούτε
  εκλέγονται στα αξιώματα του Σωματείου.
  Άρθρο 9
  ΔΟΚΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

  Δόκιμα μέλη θεωρούνται φοιτητές Ιατρικής και ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι δυνητικά
  γίνονται τακτικά μέλη μετά την απόκτηση του Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας.
  Επικουρικά μέλη θεωρούνται επαγγελματίες υγείας και νοσηλευτές που δεν έχουν τα
  τυπικά προσόντα εγγραφής στο Σωματείο ως τακτικά μέλη, αλλά έχουν κλινική ή
  ερευνητική ενασχόληση στους τομείς της έρευνας ή της κλινικής εφαρμογής της
  θεραπείας με κανναβινοειδή.
  Τα δόκιμα και τα επικουρικά μέλη πληρώνουν δικαιώματα εγγραφής και ετήσια
  συνδρομή και εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Δ.Σ. του Σωματείου.
  Αναγράφονται στον κατάλογο δόκιμων και επικουρικών μελών του Σωματείου
  αντίστοιχα, έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις του Σωματείου,
  δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  Άρθρο 10
  ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

  Η εγγραφή των μελών (πλην των επίτιμων, για τα οποία ακολουθείται η διαδικασία του
  άρθρου 8) γίνεται μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Σωματείου και πρότασή τους
  από δύο τακτικά μέλη. Μαζί με την αίτησή τους, τα ενδιαφερόμενα μέλη πρέπει να
  προσκομίσουν απαραίτητα αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος,. Η αίτηση
  εξετάζεται από το Δ.Σ. και η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων
  μελών. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως, ο υποψήφιος μπορεί να επανέρχεται ανά
  διετία τηρούμενης της ίδιας διαδικασίας.
  Τα τακτικά μέλη μετά την εγγραφή τους στο Σωματείο αποκτούν το δικαίωμα του
  εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από τα
  διαλαμβανόμενα στο καταστατικό αυτό.
  Άρθρο 11
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

  Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:
  α) να καταβάλλουν τις συνδρομές τους και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους
  υποχρεώσεις όπως προβλέπει το καταστατικό,
  β) να μετέχουν στις Γ.Σ. (είτε ηλεκτρονικά, είτε δια ζώσης),
  γ) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, έχοντας παράλληλα
  το δικαίωμα να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού και να πειθαρχούν στις διατάξεις
  του καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Διοίκησης,
  δ) να εργάζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου,
  ε) να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του
  Σωματείου.
  Άρθρο 12
  ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
 1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο κατόπιν γραπτής δήλωσης του
  προς το Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Η συνδρομή που έχει
  καταβληθεί για το έτος στο οποίο το μέλος αποχωρεί για οιονδήποτε λόγο δεν
  επιστρέφεται.
 2. Αν ένα τακτικό μέλος, α) δεν καταβάλλει τη συνδρομή του επί δύο (2) συνεχή έτη
  χωρίς αποχρώντα λόγο (πχ απουσία στο εξωτερικό, νόσος), β) υποπέσει σε
  παράπτωμα μη συμβατό με την ιατρική δεοντολογία, γ) επιδείξει συμπεριφορά
  ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια και το κύρος του Σωματείου, ή προσβάλλει αυτό,
  δ) η συμπεριφορά του είναι αντίθετη προς το συμφέρον και το σκοπό του Σωματείου,
  ή τις λαμβανόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, ή ε) καταδικασθεί
  αμετάκλητα από Δικαστήριο της χώρας για ατιμωτικό αδίκημα, δύναται είτε να
  διαγραφεί οριστικά ή να στερηθεί προσωρινά την ιδιότητά του ως μέλους για χρονική
  διάρκεια από ένα έως τρία έτη, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από κλήση σε απολογία.
  Αυτές οι κυρώσεις αποφασίζονται σε συνεδρία του Δ.Σ., με πλειοψηφία του συνόλου
  των μελών του Δ.Σ. (4/7) και κοινοποιούνται εγγράφως μόνο στο περί ου πρόσωπο.
  Σε περίπτωση που το μέλος αρνηθεί την κλήση προς απολογία ή περάσει άπρακτο το
  διάστημα ενός μηνός, τότε θεωρείται ότι δέχεται την οιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ..
  Το διαγραφέν ή στερούμενο προσωρινώς την ιδιότητά του μέλος, δικαιούται να
  προσφύγει στην Γενική Συνέλευση για ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. Η προσφυγή
  γίνεται εντός δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεως της απόφασης με αίτηση του
  διαγραφέντος προς τον Πρόεδρο του Σωματείου, αλλιώς η απόφαση καθίσταται
  τελεσίδικη. Η εξέταση της προσφυγής είναι υποχρεωτική και γίνεται στην πρώτη
  Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, που λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία
  υποβολής της προσφυγής. Το διαγραφέν μέλος αναπτύσσει τις απόψεις του ενώπιον
  της Γ.Σ. και η απόφαση ακυρώσεως της διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3
  των παρόντων μελών, με την απόφαση αυτή να είναι τελεσίδικη. Το διαγραφέν για
  οποιονδήποτε λόγο μέλος ευθύνεται για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του
  Σωματείου κατά τον χρόνο που υπήρξε μέλος. Συνδρομές ή και εγγραφές που έχουν
  ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Όποιος έπαψε να είναι μέλος του Σωματείου δεν
  έχει πλέον ουδεμία αξίωση ή οποιαδήποτε απαίτηση από το Σωματείο, ούτε κανένα
  δικαίωμα στην περιουσία του.
 3. Σε περίπτωση θανάτου ή υποβολής σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης
  ενός μέλους, αυτό χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλος. Τυχόν καταβληθείσα
  συνδρομή δεν επιστρέφεται στους κληρονόμους του ή στους νόμιμους
  αντιπροσώπους.
 4. Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους γίνεται μόνο στην περίπτωση που διαγράφηκε
  λόγω μη καταβολής της συνδρομής του επί δύο έτη, όταν το συγκεκριμένο μέλος
  καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές του. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εάν η
  απόφαση γίνει τελεσίδικη, δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή πριν συμπληρωθεί ο
  χρόνος της προσωρινής διαγραφής. Στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής, η
  επανεγγραφή δεν είναι δυνατή δια βίου.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
  Άρθρο 13
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

  Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται Σωματείο, είναι:
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 6. Η Γενική Συνέλευση των μελών
 7. Η Ελεγκτική Επιτροπή
  Άρθρο 14
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 8. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη
  Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση των μελών του Σωματείου κάθε τρία (3) χρόνια,
  αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία
  και τρία μέλη, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη.
 9. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το Σωματείο με βάση το νόμο και το
  καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της
  Γενικής Συνέλευσης. Προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες του Σωματείου, με την
  αρωγή βοηθητικών επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα ή τη συνεργασία με άλλα
  άτομα και φορείς.
 10. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση. Πριν την έναρξη
  των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η
  ψηφοφορία είναι δυνατόν να γίνεται με αλληλογραφία και ηλεκτρονικά μέσω
  διαδικτύου, με τρόπο όμως που να διασφαλίζεται η μυστικότητά της. Στην επιστολική
  ψήφο, τα ψηφοδέλτια τα οποία θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχουν
  φθάσει με κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Σωματείου έγκαιρα, ώστε ο φάκελος να
  τοποθετείται στην κάλπη με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
  Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει σταυρό μπροστά από τα ονόματα των προσώπων που
  επιθυμεί να εκλεγούν, σημειώνοντας μέχρι επτά σταυρούς. Μετά την καταμέτρηση των
  ψήφων εκλέγονται οι εννέα επικρατέστεροι. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται
  κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 11. Υποψηφιότητες για τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ.
  τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες, ήτοι πριν την τακτική Γενική Συνέλευση,
  προκειμένου να συνταχθούν τα ψηφοδέλτια και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την
  δια αλληλογραφίας ψηφοφορία.
 12. Τα πρακτικά της Γ.Σ. κατά την οποία έλαβαν χώρα αρχαιρεσίες, υπογράφονται από τον
  Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως, καθώς και από την Εφορευτική Επιτροπή.
 13. Το νέο Δ.Σ., με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους, συνέρχεται για να αναδείξει με
  ψηφοφορία τη σύνθεση του σώματος και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εντός
  εβδομάδος, ενώ παραλαμβάνει κανονικά, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
  που υπογράφεται από το απερχόμενο και το νέο Δ.Σ., την περιουσία του Σωματείου, το
  αρχείο, τα κλειδιά και την σφραγίδα. Μέχρις αναλήψεως της διοικήσεως από το νέο Δ.Σ.,
  τα καθήκοντα ασκούνται από το παλαιό Δ.Σ..
 14. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο, διά του Γενικού Γραμματέα, και συνεδριάζει
  τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει ο ίδιος ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν
  εγγράφως τρία τουλάχιστον από τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το Δ.Σ., ή όταν
  το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή ή όταν υπάρχει σχετικό αίτημα που υποστηρίζεται
  τουλάχιστον από τα 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Τα μέλη του Δ.Σ.
  ειδοποιούνται από το Γραμματέα τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν. Οι συνελεύσεις του ΔΣ δύνανται, κατόπιν απόφασης του
  Προέδρου να πραγματοποιούνται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω
  τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών του ΔΣ. Οι όροι και προϋποθέσεις
  για εξ αποστάσεως συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στις
  συνεδριάσεις του ΔΣ δεν διαφοροποιούνται από αυτούς της φυσικής παρουσίας.
 15. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις
  διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.
 16. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 4 από τα μέλη του. Εάν, εξαιτίας της
  έλλειψης απαρτίας, ματαιωθεί μία συνεδρίαση, ακολουθεί υποχρεωτικά δεύτερη σε
  ημερομηνία οριζόμενη από τα παρόντα μέλη, για την οποία απαιτείται η αυτή ως άνω
  απαρτία.
  Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε, χωρίς την τήρηση προθεσμίας πρόσκλησης
  των μελών του και να αποφασίζει έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα, εάν συμφωνούν και
  είναι παρόντα όλα τα μέλη του.
 17. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,
  ενώ η ψηφοφορία είναι φανερή. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι
  διπλή.
 18. Κατ’ εξαίρεση, η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αφορά σε προσωπικά ζητήματα. Σε
  περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, εάν υπάρξει πάλι ισοψηφία,
  το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μέσα σε
  σαρανταπέντε (45) ημέρες.
 19. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., οι γνώμες της μειοψηφίας και οι εν γένει εισηγήσεις
  καταχωρούνται στα πρακτικά του Δ.Σ. και υπογράφονται απ’ όλα τα μέλη που
  παρίστανται. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε
  συνεδρίαση στην οποία είτε δε συμμετείχαν είτε ήταν μεν παρόντα, αλλά διαφώνησαν.
  Άρθρο 15
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο:
  α) να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου και τη
  διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία είναι
  αρμόδια η Γ.Σ., καθώς και για τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της
  Γ.Σ.,
  β) να συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και να προετοιμάζει τις
  εργασίες της,
  γ) να συντάσσει τον προϋπολογισμό των εσόδων και τον απολογισμό και να τους
  υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.,
  δ) να επιβλέπει την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και να
  επιμελείται για τη σωστή λειτουργία του Σωματείου,
  ε) να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και γενικώς να φροντίζει και να αποφασίζει για όλα
  τα ζητήματα που αφορούν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου,
  στ) να επιβάλλει ποινές στα μέλη του Σωματείου, αποφασίζοντας για οριστική διαγραφή
  κάποιου μέλους ή την προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του,
  ζ) να εγγράφει τα νέα μέλη,
  η) να συγκροτεί και να συντονίζει επιτροπές για ειδικότερα θέματα που απασχολούν το
  Σωματείο,
  θ) να ορίζει επίτιμα μέλη του Σωματείου, τα οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα
  πέντε το χρόνο.
  Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθες και τιμητικές. Δικαιούνται όμως, λόγω
  απασχόλησής τους στις υποθέσεις του Σωματείου, αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης σε
  κάθε περίπτωση, και επιπλέον και σε έξοδα διατροφής και διαμονής στην ημεδαπή αλλά
  και στην αλλοδαπή για διεκπεραίωση υποθέσεων του Σωματείου, όταν μετακινούνται
  εκτός τόπου της μονίμου κατοικίας τους.
  Άρθρο 16
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Ο Πρόεδρος του Σωματείου το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής
  και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο του
  Σωματείου. Συγκαλεί, δια του Γενικού Γραμματέα, τα Μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις,
  όπως και τα Μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις. Δίδει το λόγο στους κατά
  σειράν αιτούντες, αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους ή τους ομιλούντες εκτός
  θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λύση των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα
  σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόπτει ή να διαλύει οποιαδήποτε συνεδρίαση που είναι
  θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις. Δίνει την εντολή για τις
  πληρωμές που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.
  στον Ταμία. Σε έκτακτες ανάγκες μπορεί να διαχειρισθεί χωρίς έγκριση του Δ.Σ. ποσό
  μέχρι διακόσια πενήντα (250,00) Ευρώ. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να
  αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση. Διορίζει και παύει το
  βοηθητικό προσωπικό του Σωματείου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.,
  συμμορφούμενος όμως με την ελληνική εργατική νομοθεσία. Φροντίζει για την ακριβή
  τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει εν ονόματι του Σωματείου τα
  αποστελλόμενα έγγραφα και τις κάρτες των Μελών. Υπογράφει, μαζί με τα λοιπά μέλη
  του Δ.Σ. τα πρακτικά, ενώ υπογράφει από κοινού με τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία όλα
  τα έγγραφα και τα εντάλματα. Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται
  από τον Αντιπρόεδρο. Δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. για την
  διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η
  εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό
  πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
  Προέδρου. Η θητεία του Προέδρου δεν δύναται να υπερβαίνει της δύο (2) συνεχόμενες.
  Ωστόσο , Πρόεδρος που έχει ήδη διατελέσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες , δύναται εκ νέου
  να εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μετά την παρέλευση μιας τουλάχιστον θητείας ετέρου μέλους
  του Σωματείου ως Προέδρου.
  Άρθρο 17
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Ο Αντιπρόεδρος είναι ο άμεσος συνεργάτης του Προέδρου, τον οποίο αναπληρώνει, της
  αναπληρώνει και τον Ταμία, καθ’ όλη την έκταση των καθηκόντων της, όταν αυτοί
  απουσιάζουν ή κωλύονται. Βοηθάει πάντα τον Πρόεδρο, για την τήρηση των διατάξεων
  του παρόντος καταστατικού και οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.. Συντάσσει και
  υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα και έγγραφα. Σε περίπτωση κωλύματος,
  αναπληρώνεται από τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν απόφασης ληφθείσας με απλή πλειοψηφία.
  Άρθρο 18
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου, κρατάει την
  αλληλογραφία και το μητρώο των μελών, γράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του
  Δ.Σ. και της Γ.Σ. και καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις σε συνεννόηση με τον
  Πρόεδρο. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα τα οποία και πρωτοκολλεί. Συντάσσει
  κατ’ εντολή του Προέδρου και του Δ.Σ. τα εξερχόμενα έγγραφα τα οποία και
  συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, τα πρωτοκολλεί και τα αποστέλλει. Συντάσσει τα
  πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου
  κάθε έτους ανακοινώνει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το παρελθόν έτος. Η
  έκθεση συντάσσεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο. Εξετάζει τις αιτήσεις
  για εγγραφές νέων μελών, αν πληρούν τις προϋποθέσεις και εισηγείται στο Δ.Σ.. Σε
  περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ..
  Άρθρο 19
  ΤΑΜΙΑΣ
 20. Ο Ταμίας τηρεί όλα τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία για την
  παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, στα οποία καταχωρεί
  κάθε έσοδο ή έξοδο που πραγματοποιείται. Ενεργεί κάθε είσπραξη,
  περιλαμβανομένης και της ετήσιας συνδρομής των μελών, εκδίδοντας αποδείξεις
  κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο. Τηρεί βιβλίο εσόδων και βιβλίο περιουσίας του
  Σωματείου. Όλα τα βιβλία φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα
  του Σωματείου. Δεν δικαιούται να ενεργήσει καμία πληρωμή, χωρίς ένταλμα
  υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, εκτός από τα τακτικά έξοδα του Σωματείου
  (μισθοί, πάγια έξοδα). Είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα ανωτέρω βιβλία και τα
  παραστατικά έγγραφα. Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων του Σωματείου
  από τους λογαριασμούς στην Τράπεζα μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου, και
  φυλάσσει τα παραστατικά των αντίστοιχων δαπανών. Το Σωματείο τηρεί σε τράπεζα
  λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο που
  υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ. Οφείλει, τέλος, να γνωστοποιεί στο
  Δ.Σ. τα μέλη που καθυστερούν ή αρνούνται να καταβάλλουν τις συνδρομές τους. Τον
  Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ..
  Αυτονόητο είναι ότι ο Ταμίας ευθύνεται απέναντι στο Σωματείο για κάθε πληρωμή
  που πραγματοποιεί χωρίς αντίστοιχη εντολή ή έγκριση από το Δ.Σ..
 21. Ο Ταμίας σε συνεδρίαση του Δ.Σ., στο τέλος κάθε έτους, αναφέρει την κατάσταση του
  Ταμείου του Σωματείου και υποβάλει συγχρόνως τον απολογισμό–ισολογισμό του
  λήγοντος έτους, για έγκριση. Συγχρόνως, διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική
  Επιτροπή, έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, αναφερόμενος σε
  όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών καθώς και τις
  πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
 22. Τέλος, ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός-ισολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της
  Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην ετήσια τακτική
  Γενική Συνέλευση.
 23. Ο Ταμίας υπόκειται και σε ανά τρίμηνο έλεγχο, εάν το Δ.Σ. θεωρήσει τούτο αναγκαίο.
  Τον έλεγχο αυτόν διενεργούν μέλη του Δ.Σ. που θα ορίσει ο Πρόεδρος. Τέλος, η
  Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τον Ταμία.
 24. Στο έργο του ο Ταμίας δύναται να υποβοηθείται από ειδική Επιτροπή Οικονομικών
  θεμάτων που ορίζεται από το Δ.Σ..
  Άρθρο 20
  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  Το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει την φροντίδα για την
  επίτευξη ορισμένων σκοπών και δραστηριοτήτων του Σωματείου ή την ιδιαίτερη
  καλλιέργεια των ενδιαφερόντων (ενδεικτικά, Ειδική Επιτροπή επί οικονομικών θεμάτων,
  Επιστημονική Επιτροπή για τις επιστημονικές εκδηλώσεις-συνεδριάσεις).
  Άρθρο 21
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 25. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο
  όργανο από το οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες και δικαιούται να αποφασίζει για
  κάθε θέμα, το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα
  άλλου οργάνου. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο.
 26. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική
  γενική συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακώς
  τακτοποιημένα, μία φορά κάθε χρόνο, υποχρεωτικά στην αρχή του ημερολογιακού
  έτους. Η έκτακτη γενική συνέλευση καλείται: α) όταν τη θεωρήσει απαραίτητη το Δ.Σ.,
  β) όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα της Γ.Σ. το 1/5
  των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, γ) σε περίπτωση που ο
  αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί από οποιαδήποτε αιτία, κάτω από 5 άτομα και
  δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές ή δ) εάν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή, για
  θέμα της αρμοδιότητάς της. Η Γ.Σ. πρέπει να συγκληθεί εντός τριάντα (30) ημερών
  από την ημέρα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ή της αίτησης των τακτικών μελών ή
  της μείωσης των μελών του Δ.Σ. ή της αίτησης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 27. Η πρόσκληση για τακτική Γενική Συνέλευση αποστέλλεται από τον Γενικό Γραμματέα
  σε όλα τα μέλη του Σωματείου είτε με ατομικές προσκλήσεις τουλάχιστον τριάντα (30)
  ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (email),
  ενώ η πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται με τους ίδιους τρόπους αλλά
  τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ημερομηνίας Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση
  αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ..
  Στη Γ.Σ. δεν μπορούν να συζητηθούν άλλα θέματα ημερησίας διάταξης εκτός από
  αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση. Εάν πρόκειται να λάβουν χώρα και
  αρχαιρεσίες, γίνεται και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.
 28. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
  το 1/3 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα παν άλλο θέμα
  πλην της τροποποίησης του καταστατικού, της μεταβολής του σκοπού ή της διάλυσης
  του Σωματείου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση με τα ίδια
  θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς ειδοποίηση εντός οχτώ (8) ημερών το αργότερο,
  οπότε και θεωρείται έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι
  παρόντα.
 29. Η είσοδος στο χώρο της Γ.Σ. και η νομιμοποίηση των μελών ελέγχεται από το
  Γραμματέα με βάση τον κατάλογο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του
  Σωματείου. Στον κατάλογο υπογράφουν τα μέλη δίπλα στο όνομά τους, κατά την
  προσέλευσή τους στο χώρο της Συνέλευσης.
 30. Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής
  του, ο οποίος ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας και διεξάγει ψηφοφορία για την ανάδειξη
  προεδρείου της ΓΣ.
 31. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται φανερά με ανάταση και καταμέτρηση χεριών ή
  με ονομαστική κλήση ή με ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία των μελών που είναι
  παρόντα. Καταμετρητές είναι οι διευθύνοντες τις εργασίες της Γ.Σ.. Για τις αποφάσεις
  που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά.
 32. Οι ψηφοφορίες διεξάγονται μυστικά αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
  την εκλογή Δ.Σ., β) την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) ζητήματα εμπιστοσύνης
  προς το Δ.Σ., δ) την επιβολή της οριστικής διαγραφής από το Σωματείο και ε) κάθε
  άλλο θέμα το οποίο προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση
  ισοψηφίας για το συγκεκριμένο θέμα της περίπτωσης (δ), επαναλαμβάνεται η
  ψηφοφορία και εάν υπάρξει πάλι ισοψηφία η απόφαση είναι υπέρ του ελεγχόμενου
  μέλους.
 33. Οι αρνούμενοι ψήφο και τα λευκά ψηφοδέλτια λαμβάνονται υπόψη στο υπολογισμό
  του αριθμού των ψηφισάντων.
 34. Κάθε πρόταση που απορρίφθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου προς ψήφιση στην
  Γενική Συνέλευση προ της παρελεύσεως έτους.
  Άρθρο 22
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1) Στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται ιδίως:
  Α) η εκλογή του Δ.Σ., όπως ορίζεται στο παρόν, κάθε τρία έτη,
  Β) η έγκριση ή η απόρριψη του απολογισμού δραστηριοτήτων του Σωματείου του Δ.Σ.
  και της οικονομικής διαχείρισης,
  Γ) η λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Σωματείου και
  τον οικονομικό του προϋπολογισμό,
  Δ) η εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής,
  Ε) η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας που της παρέχεται από το καταστατικό,
  ΣΤ) η τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου και η μεταβολή του σκοπού του.
  Ζ) η διάλυση του Σωματείου,
  Η) η επιβολή έκτακτων οικονομικών εισφορών στα μέλη, εφόσον αυτή υπερβαίνει το
  ύψος της ετήσιας συνδρομής.
  2) Εκτός από άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στην αρμοδιότητα της τακτικής
  Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά υπάγονται τα εξής θέματα, για τα οποία καλείται να
  αποφασίσει:
  Α) Ο απολογισμός δραστηριοτήτων του προηγουμένου έτους.
  Β) Ο οικονομικός ισολογισμός-απολογισμός του Σωματείου στο έτος που έληξε.
  Γ) Η υποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους.
  3) Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκεί
  πειθαρχική εξουσία σε βάρος τους, σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος
  καταστατικού ή του νόμου. Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την
  απολογία του μέλους, κατόπιν κλήσης του, δικαιούται να επιβάλλει τις εξής ποινές:
  α) Επίπληξη.
  β) Αυστηρή επίπληξη.
  γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., οπότε
  τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός που συγκέντρωσε τις περισσότερες
  ψήφους, και σε περίπτωση κωλύματος ο έτερος αναπληρωματικός, ενώ σε περίπτωση
  ισοψηφίας αυτών πραγματοποιείται κλήρωση.
  δ) Έκπτωση από το αξίωμα.
  ε) Οριστική αποβολή από το Σωματείο.
  4) Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο ή το παρόν
  καταστατικό, ρυθμίζεται από τη Γ.Σ., τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της κάθε φορά
  ισχύουσας νομοθεσίας.
  Κατά τα λοιπά η λειτουργία του Σωματείου διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού
  Κώδικα και της σωματειακής νομοθεσίας.
  Άρθρο 23
  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Σε κάθε Γ.Σ. που εκλέγεται Δ.Σ., εκλέγεται και Ελεγκτική επιτροπή από τρία (3) τακτικά
  μέλη και 3 αναπληρωματικά με θητεία τριών (3) ετών. Αυτός που λαμβάνει τους
  περισσότερους σταυρούς προτίμησης είναι ο Πρόεδρος.
  Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή αυτή μπορούν να υποβληθούν προφορικά αμέσως
  πριν την ψηφοφορία και η ψηφοφορία μπορεί να είναι ανοικτή. Υποψήφιος για το Δ.Σ.
  δε μπορεί να είναι και υποψήφιος για την Ε.Ε. και αντίστροφα.
  Αποστολή της Ε.Ε. είναι να ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τα σχετικά βιβλία,
  καθώς και το περιεχόμενο του Ταμείου, και να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση
  έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και την διαχείριση του Δ.Σ..
  Η ελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει ανά εξάμηνο και δικαιούται να ζητήσει την σύγκλιση
  έκτακτης Γ.Σ..
  Ο έλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και σε έκτακτα, εφόσον η Ε.Ε. το
  κρίνει σκόπιμο.
  Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από
  κοινού έκθεσης, αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
  ΑΡΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 24

  Το Σωματείο πρέπει να τηρεί τα παρακάτω Αρχεία:
 • Μητρώου Μελών, στο οποίο καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των
  μελών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, διεύθυνση
  κατοικίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου).
 • Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου
 • Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής
 • Εσόδων – Εξόδων
 • Εισερχομένων και Εξερχομένων-Εγγράφων
  Αν χρειαστεί τήρηση άλλων αρχείων που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα,
  το Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
  ΑΡΘΡΟ 25
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΛΥΣΗ

  Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν να γίνει από τη Γ.Σ., για λήψη
  όμως τέτοιας αποφάσεως πρέπει, κατ’ εξαίρεση του προβλεπόμενου του άρθρου 21 του
  παρόντος, να είναι παρόντα το ½ των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών της και
  η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Το Δ.Σ. στην πρόσκλησή του
  για σύγκληση Γ.Σ. προς αλλαγή του καταστατικού θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερώς
  τις προτεινόμενες αλλαγές.
  Το Σωματείο διαλύεται αυτομάτως, αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα ή εάν
  συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του νόμου λόγοι. Σε κάθε περίπτωση
  για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του μισού
  τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία
  των ¾ των παρόντων.
  Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, το σύνολο της περιουσίας αυτού περιέρχεται σε
  Σωματείο ή οργάνωση κοινωνικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποφασίζεται με
  απλή πλειοψηφία μεταξύ σχετικών προτεινόμενων από τα παρόντα μέλη.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Άρθρο 26

  Από το σώμα των ιδρυτικών μελών ορίζεται προσωρινή Διοίκηση από εννέα μέλη κοινής
  αποδοχής από τους παρόντες στην ιδρυτική συνέλευση, η οποία θα αναλάβει την
  υποβολή του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Δικαστήριο για έγκριση και
  αναγνώριση του Σωματείου και μέσα σε διάστημα ενός μηνός θα συγκαλέσει Γενική
  Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
  Επιτροπής. Μετά την εκλογή του Δ.Σ., η αποστολή της προσωρινής Διοίκησης θα έχει
  περατωθεί. Μέχρι τότε θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί εισπράξεις για λογαριασμό του
  Σωματείου (συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής κλπ.), να προβαίνει σε πληρωμές
  σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και να διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις.
  Άρθρο 27
  Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από εικοσιεπτά (27) άρθρα, αφού
  αναγνώστηκε, εγκρίνεται ομόφωνα και υπογράφεται ως έπεται από τα ιδρυτικά Μέλη
  του Σωματείου σήμερα, την 15.03.2022 στην Αθήνα. Το καταστατικό θα ισχύει από την
  καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του αρμόδιου Δικαστηρίου Αθήνας.
  15.03.2022
  Τα υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη:
  ΑΑ ΟΝΟΜΑ Α.Δ.Τ Α.Φ.Μ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  1.Καραναστάση Χρυσούλα Σ 654492 059493515 ,Νικηταρά 43α Τ.Κ.15344, Γέρακας
  2 Παπαδημητρίου Δήμητρα ΑΟ 859508 070338317 Παπαδά 52, Αθήνα
  3 Πουλοπούλου Σοφία ΑΑ 095346 039570386,Nαυαρίνου 8, Τ.Κ.15343, Αγ. Παρασκευή
  4 Βογιατζής Γρηγόρης ΑΖ 016920 027908153,Γ. Μπλέσσα 22, Τ.Κ.15669, Αθήνα
  5 Φραντζέσκος Γιώργος ΑΕ 460428 033380567 ,Διατονίου 4, Τ.Κ.71305,Ηράκλειο Κρήτης
  6.Μαθιουδάκης Εμμανουήλ- Γεώργιος ΑΝ 925232 076791786,Κωνσταντινίδη 9, Τ.Κ.71306, Hράκλειο Κρήτης
  7 Νύκταρη Βασιλεία ΑΝ 932402 101564408 Ιδομενέως 23, Αγάκου Μετόχι, Γαζί, Τ.Κ.71414,
  Ηράκλειο Κρήτης
  9 Μπαρέκα Μεταξία ΑΕ 459821 100278873 Ροδόπολης 41, Τ.Κ.41335, Λάρισα
  10 Γαρίνη Ελεάνα ΑΗ 563204 053351110 Πίνδου 42, Χαλάνδρι, Τ.Κ.15233, Αθήνα
  11 Βαγδατλή Κυριακή ΑΖ 556321 016066892 Σαρανταπόρου 66, Χολαργός, Τ.Κ15561,
  Αθήνα
  12 Τσολάκη Μαγδαληνή ΑΚ 297789 040535793 Δεσπεραί 3, Τ.Κ.54621, Θεσσαλονίκη
 • 13. Παπασταύρου Θεόδωρος ΑΚ 101085 022177756 Αγ. Ανδριανού 25, Τ.Κ.21100, Ναύπλιο
  14 Χονδρού Ασημίνα ΑΗ 520395 069668801 Αλκαίου 49, Τ.Κ.15771, Ζωγράφου, Αθήνα
  15 Ρηγοπούλου Σταματία ΑΒ 717833 043406964 Μακένζυ Κινγκ 8, Τ.Κ.54622, Θεσσαλονίκη
  16 Μάγνης Ξενοφών ΑΖ 058920 039608504 Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Τ.Κ.17122, Ν.Σμύρνη
  17 Οικονομόπουλος Γεώργιος ΑΝ 555730 020702768 Αναπαύσεως 7, Μετς, Τ.Κ.11636, Αθήνα
  18 Δημητροπούλου Τσαρουχά Αθανασία ΑΕ 517895 020651346 Ευφρονίου 5, Παγκράτι,Τ.Κ.11634,
  Αθήνα
  19 Μπατιστάκη Χρυσάνθη ΑΕ 269693 063053383 Δαμάρεως 125, Παγκράτι, Τ.Κ.11633, Αθήνα
  20 Αρναούτογλου Ελένη ΑΒ 408150 074252992 Λάμπρου Κατσώνη 52, Τερψιθέα, Τ.Κ.41221, Λάρισα
  21 Τσιρτσιρίδου Βασιλική ΑΖ 505147 027053380 Διομήδη Κομνηνού 6, Άλιμος, Τ.Κ.17455, Αθήνα
  22 Χρονά Ελένη ΑΜ 127758 062063329 Μούδρου 52, Τ.Κ. 12241, Αιγάλεω, Αθήνα
  23 Κωστοπαναγιώτου Γεωργία ΑΒ 606701 112128284 Δανάης 44, Χαλάνδρι, Τ.Κ.15238, Αθήνα
  24 Αρσενίου Παρασκευάς ΑΕ 163061 015683337 Νέα Γωνιά, Τ.Κ.63080, Χαλκιδική
  25 Μπερούκας Ερνέστος ΑΡ 083128 107519276 Αθανασίου Καρπενησιώτη 40, Τ.Κ. 11524, Αθήνα
  26 Γιαννακόδημος Στυλιανός ΑΚ 106874 040431920 Λουκιανού 22, Κολωνάκι, Τ.Κ.10675, Αθήνα
  27 Οικονομόπουλος Άγις Σ 289184 047850624 Μονής Αρκαδίου 27, Τ.Κ.15344, Γέρακας Αττικής
  28 Μαλλιώρη Μινέρβα Μελπομένη ΑΟ 605356 017714707 Παρθενώνος 27, Τ.Κ.11742, Αθήνα
  29 Κλεάνθη Σπανάκη ΑΚ 475677 059671999 Κυρά Της Ρω 10, Κηπούπολη,Τ.Κ.713067, Ηράκλειο Κρήτης

Τραπεζικός Λογαριασμός:

IBAN : GR3402602810000750201592196