Υπαγωγή ουσίας και των παραγώγων της στις διατάξεις του Kώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) (ν.3459/2006, Α΄103), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4139/2013«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A19%CE%A8%CE%93465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-66%CE%9E

Όλο το άρθρο